Voorts kon het normbedrag worden gecorrigeerd indien aantoonbaar was dat de jongmeerderjarige bepaalde in het normbedrag verdisconteerde kosten, feitelijk niet zelf een waaier maken maakt.
Inschrijven bij gemeente niet mogelijk, kunt u zich bij de gemeente niet inschrijven op uw nieuwe adres?
Voor studenten in het beroepsonderwijs zijn de oude richtlijnen blijven gelden.
Zorg er daarom voor dat u bij de gemeente altijd op het juiste adres staat ingeschreven.De belangrijkste verandering is dat de basisbeurs voor studenten in het hoger onderwijs is komen te vervallen en daarvoor in de plaats een verhoging van het maximale leenbedrag is gekomen.Het hof wees in deze zaak echter het verzoek van de jongmeerderjarige tot vaststelling van een bijdrage in de kosten van zijn levensonderhoud af, nu de jongmeerderjarige zijn behoefte niet inzichtelijk had gemaakt en hij evenmin bewijsstukken van zijn inkomsten had overgelegd.Uit de tot 2012 onderzochte rechtspraak volgde, dat eigen inkomsten van een jongmeerderjarige wel kunnen leiden tot een verlaging van de behoefte van de jongmeerderjarige.Conclusie In 2012 luidde de conclusie dat in de rechtspraak voor het vaststellen van de behoeften van een studerende jongmeerderjarige steeds vaker aansluiting werd gezocht bij de WSF-norm.Studenten met minder draagkrachtige ouders kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende beurs.
Ten aanzien van een Wajong uitkering heeft het Hof Amsterdam geoordeeld dat deze uitkering de behoefte vermindert.
Anders moet u studiefinanciering terugbetalen.
Wangedrag wordt in beginsel niet aangenomen in een situatie waarin de relatie tussen ouder en kind ernstig verstoord is en de jongmeerderjarige contact met een ouder weigert.
De normbedragen staan vermeld in artikel.18 van de Wet Studiefinanciering 2000.De Hoge Raad oordeelde daarbij dat eventuele inkomsten van de jongmeerderjarige wel bepalend zijn voor de omvang van de behoefte aan een onderhoudsbijdrage.Thuiswonend Basisbeurs 295,63 106,18 Aanvullende beurs * 283,11 260,96 Lening 303,73 303,73 Collegegeldkrediet 173,58 173,58 Totaal.056,05 844,45 Bedragen per maand als u alleen nog kunt lenen Lening 947,39 Collegegeldkrediet 173,58 Voor een 4-jarige studie aan hbo of universiteit krijgt u 7 jaar studiefinanciering.Dit zou kunnen worden bepleit daar de terugbetalingsvoorwaarden voor de studielening aantrekkelijker zijn geworden (studenten mogen langer doen over de terugbetaling en het maandelijkse terug te betalen bedrag is verlaagd).Stel dat inderdaad de hogere behoefte wordt aangenomen, dan rijst vervolgens de vraag of dit nadeel volledig afgewenteld dient te worden op de onderhoudsplichtige ouder(s of dat ook op de jongmeerderjarige een grotere inspanning/verplichting surprise maken badkamer rust om de verhoging al dan niet gedeeltelijk te dragen.De aanbevelingen van de Expertgroep over de behoeftebepaling van jongmeerderjarigen, zijn in 2016 gewijzigd.Dan kunt u het ontbrekende bedrag lenen, bovenop de 'gewone' lening.Een lening moet u altijd terugbetalen.