Bestand: contante waarde berekening overlijden 2007 tm 2012.xlsm.
(3) Kamerstukken II 2014/15, 34 002,.
Indien uit het afschrift van het in het eerste lid bedoelde document niet de aard en het nummer van dat document blijkt, administreert de inhoudingsplichtige de aard en het nummer van dat document bij de loonadministratie.
2013, 36216, Artikelsgewijs) (Red.: zie de toelichting op artikel.13) (nr.
de volgende landen in Europa: Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Estland, Georgië, Hongarije, Kosovo, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Oekraïne, Polen, Roemenië, Rusland, Servië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië.Artikel.4 Samenvoeging van loon. .De waarde van de in artikel.8 van de urlb 2011 opgenomen voorzieningen die op de (in artikel.2, eerste lid, onderdeel f, van de urlb 2011 gedefinieerde) werkplek gebruikt of verbruikt worden, wordt op een outlook archief maken lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer.De artiest of beroepssporter aan wie een gageverklaring is uitgereikt, is gehouden de daarbij gevraagde gegevens te verstrekken door de gageverklaring duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend, in te leveren bij de inhoudingsplichtige.Het college van burgemeester en wethouders is als uitkeringsinstantie van een dergelijke lening als gevolg van de omzetting de belasting en premie voor de volksverzekeringen over de uitkering als eindheffing verschuldigd.Vergoed je voorzieningen op de daadwerkelijke werkplek? de in het kalenderjaar ingevolge artikel 31, eerste lid, onderdeel f en onderdeel g, van de wet door hem aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, met uitzondering van de vergoedingen en verstrekkingen die ingevolge artikel 31a, tweede lid, van de wet naast 1,2 van het loon.2011, 11029, Algemeen) Onderhavige ministeriële regeling wijzigt enkele fiscale uitvoeringsregelingen en enige overige uitvoeringsregelingen.

yo kado />

European Patent Organisation;. .
indien het loon per maand wordt uitbetaald: de maand.
Een levensloopregeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.De tekst is ontleend aan artikel 5 van de urlb 2001 en is geactualiseerd.Wanneer het spaargeld dat u op uw spaarrekening heeft staan boven een bepaald bedrag komt dient u over het spaargeld belasting te betalen.De Belastingdienst heeft bepaalde vergoedingen en verstrekkingen vrijgesteld.2015, 47716, Artikelsgewijs) De wijziging van artikel.2 van de urlb 2011 houdt verband met de vaststelling van de vermenigvuldigingsfactor ten behoeve van de berekening van een verlengd loontijdvak voor werknemers met vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of daarmee overeenkomende aanspraken.Er is tevens een module ingebouwd voor het berekenen van de enkelvoudige rentepercentage naar samengestelde rentepercentage.

Ten aanzien van de inhoudingsplichtige voor wie het tijdvak waarover de loonbelasting moet worden betaald een kalenderhalfjaar of kalenderjaar is, geldt in afwijking in zoverre van artikel 28a, tweede lid, onderdelen b en d, van de wet dat het correctiebericht met de juiste en volledige gegevens.